VOP

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím webových stránek http://eshop.radeton.cz/ provozovaných společností:

Radeton s.r.o.

Edisonova 7, 61200 BRNO

IČ: 44960808

DIČ: CZ44960808

Zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3807

1.    Úvodní ustanovení

1.1.  Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

1.2.  Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese http://eshop.radeton.cz/.

1.3.  VOP se vztahují na společnost Radeton s.r.o., Edisonova 7, 61200 BRNO, IČ: 44960808 (prodejce zboží a provozovatel e-shopu)  - dále jen „Prodávající“, na straně jedné a Kupujícím, který je odběratelem zboží nebo služby - dále jen „Kupující“, na straně druhé.

1.4.  Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5.  Veškeré vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále platnými právními předpisy České republiky.

1.6.  Prodávající si nárokuje možnost tyto VOP kdykoli změnit.

1.7.  Platné znění VOP je umístěno na webové stránce http://eshop.radeton.cz/ a lze jej také stáhnout ve formátu pdf.

2.    Vysvětlení pojmů

2.1.  Prodávající – společnost Radeton s.r.o., která je dodavatelem objednaného zboží a souvisejících služeb Kupujícímu.

2.2.  Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, má přidělené IČO a kupní smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo podobnou činností, pro poskytování svých služeb, pro výkon samostatné činnosti, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, nebo státní a veřejná organizace či úřad. Na takového Kupujícího se nevztahují právní předpisy na ochranu spotřebitele. Kupujícím nemůže být fyzická nepodnikající osoba – spotřebitel.

2.3.  E-shop – webové rozhraní elektronického obchodu na adrese http://eshop.radeton.cz/.

3.    Uzavření kupní smlouvy (předmět objednávky)

3.1.  Předmětem objednávky je uzavření kupní smlouvy za účelem dodání zboží objednaného prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.

3.2.  Webové rozhraní E-shopu obsahuje nabídku zboží k prodeji (prioritně příslušenství k přístrojům a náhradní díly, omezená nabídka přístrojů samotných), včetně uvedení cen nabízeného zboží a jeho popisu. E-shop neobsahuje kompletní sortiment společnosti Prodávajícího v oblasti přístrojů, ten lze nalézt na webových stránkách firmy na adrese www.radeton.com .

3.3.  Objednávka je učiněna Kupujícím výhradně prostřednictvím rozhraní E-shopu a musí obsahovat všechny požadované údaje, které Kupující vyplní v prvním kroku košíku (jméno, příjmení, volitelně název společnosti a IČ, adresa, PSČ, město, stát a tel. číslo).

3.4.  Kupní smlouva je uzavřena okamžikem prověření dostupnosti zboží a potvrzením přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

3.5.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že během objednávky zvolil nesprávné zboží, a to do doby, než bude toto zboží odesláno zvoleným způsobem ze skladu Prodávajícího.

3.6.  Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího předložení ověřených dokladů o jeho podnikatelském oprávnění a o jeho právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, osvědčení o DPH a číslo občanského průkazu u fyzických osob). Kupující je současně povinen tyto údaje aktualizovat, dojde-li ke změně. V nutném případě budou tyto dokumenty vyžádány Prodávajícím.

3.7.  Kupující má možnost provést svou registraci stálého zákazníka v Klientské zóně. Registrace není pro nákup povinná (stačí uvedení IČO).

3.8.  Po dokončení procesu objednávky Kupujícím, Prodávající odešle potvrzení přijaté objednávky, následně fakturu pro platbu předem, příp. fakturu společně se zbožím, jedná-li se o stálého zákazníka, který zvolil platbu fakturou.

3.9.  Kupní smlouvu není možné uzavřít s nepodnikající fyzickou osobou.

4.    Cenové a platební podmínky

4.1.  Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH je vypočtena až v posledním kroku nákupu v souhrnu ceny v košíku a odpovídá zákonu č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a ostatním souvisejícím zákonům.

4.2.  Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a nezahrnují náklady na dopravu.

4.3.  Kupující má na výběr z následujících způsobů platby:

  • platba kartou prostřednictvím platební brány
  • platba bezhotovostně bankovním převodem po vystavení zálohové faktury
  • platba předem bezhotovostně bankovním převodem po sdělení platebních údajů bez zálohové faktury, daňový doklad bude dodán následně spolu se zbožím
  • platba bankovním převodem v termínu splatnosti po dodání zboží na fakturu doručenou společně se zásilkou (pouze pro stávající zákazníky fy. Radeton)

4.4.  Při platbě přes zabezpečenou platební bránu jsou akceptovány karty MasterCard, VISA, American Express. Údaje ze své platební karty zadává Kupující přímo na webové stránce banky přes rozhraní platební brány banky. Nikdo ze zaměstnanců Prodávajícího či třetích stran nemá přístup k údajům o platební kartě a přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje.

5.    Dodací podmínky

5.1.  Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dopravu objednaného zboží. Způsob dodání zboží je volitelný. Kupující má na výběr z následujících možností:

  • osobní vyzvednutí v sídle Prodávajícího na adrese Edisonova 7, 612 00 Brno – pro Kupujícího zdarma
  • doprava kurýrní službou po ČR – k ceně zboží bude připočtena částka 150 Kč
  • doprava kurýrní službou na Slovensko – k ceně zboží bude připočtena částka 300 Kč

5.2.  Při hodnotě nákupu nad 2.000 Kč bez DPH je doprava kurýrem pro Kupujícího zdarma.

5.3.  Zboží, které je v okamžiku objednání skladem, bude odesláno co nejdříve po zpracování objednávky. Termín dodání určuje Prodávající.

5.4.  Zboží, které není skladem, může Kupující zakoupit, ale toto zboží bude teprve následně objednáno u externího dodavatele Prodávajícího. O této skutečnosti bude Kupující informován přímo na stránkách objednávaného zboží, kde se zobrazuje aktuální dostupnost.

5.5.  Dodací lhůta položek, které nejsou ve chvíli objednání skladem, může být až 7 týdnů.

 

5.6.  Prodávající si vyhrazuje právo na bezsankční jednostranné zrušení objednávky (odstoupení) u zboží, které nemá dostupné skladem a současně ho již není možné zajistit ani u subdodavatele ani nahradit jiným zbožím shodných vlastností, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující tuto změnu neakceptuje. Takové zboží je na webovém rozhraní E-shopu označeno jako „momentálně nedostupné“ nebo „na objednávku“ apod. Prodávající o této situaci Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.

5.7.  Kupující je povinen zboží převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu zboží s dodacím listem nebo fakturou. V případě jeho poškození nebo jiných zjevných vad je povinen sepsat s dopravcem zápis o doručení zásilky s výhradami, případně odmítnout zásilku převzít. Nepřevezme-li Kupující zboží z důvodů přináležejících jeho straně, nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

5.8.  O jakémkoliv nesouladu dodávky s objednávkou, zjevných vadách, množstevním nesouladu nebo poškození při dopravě je Kupující povinen informovat Prodávajícího písemně e-mailem ihned, nebo nejpozději do 48 hodin od obdržení zboží.

6.    Ostatní práva a povinnosti

6.1.  Prodávající má povinnost udržovat údaje vztahující se k nabízenému zboží a popisující jeho vlastnosti v aktuální podobě. Má povinnost uvádět údaje pravdivě a podle svého nejlepšího vědomí, aby neuvedl Kupujícího v omyl.

6.2.  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by umožnila neoprávněně zasahovat či užít programové vybavení a další součásti webového rozhraní obchodu.

6.3.  Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

6.4.  Reklamační, záruční a garanční podmínky jsou při nákupu na E-shopu shodné se stejně zaměřenými články všeobecných obchodních podmínek platných pro nákup na hlavních webových stránkách Prodávajícího www.radeton.cz . Jedná se o články č. 7, 8 a 10, které lze nalézt na webové stránce https://www.radeton.cz/static/files/radeton-vop-2020-cz.pdf .

7.    Zpracování a ochrana osobních údajů a zásady užívání webových stránek

7.1.  Informacemi o způsobech zpracování a ochraně osobních údajů se zabývá samostatný dokument, který lze nalézt na webové stránce https://www.radeton.cz/ochrana-osobnich-udaju.

7.2.  V obecné rovině podléhá nakládání s osobními údaji § 21 zákona č. 101/2000 Sb. a také příslušnému nařízení EU 2016/679 GDPR.

7.3.   Zásady užívání webových stránek, včetně informací o souborech cookies, lze nalézt v samostatném dokumentu uloženém na webové stránce https://www.radeton.cz/static/files/radeton-gdpr-cz.pdf

8.    Závěrečná ustanovení

8.1.  Kupující prohlašuje, že se před zakoupením zboží prostřednictvím E-shopu seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

8.2.  Tyto VOP se týkají výhradně obchodních vztahů souvisejících s nákupem zboží prostřednictvím E-shopu na adrese http://eshop.radeton.cz/. Pro nákup zboží provedený prostřednictvím hlavních webových stránek Prodávajícího, umístěných na adrese https://www.radeton.cz, platí samostatné všeobecné obchodní podmínky, které lze nalézt na stránce https://www.radeton.cz/static/files/radeton-vop-2020-cz.pdf .

8.3.  Vyřizování stížností, připomínek nebo jiných dotazů Kupujícího zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailu info@radeton.cz.

8.4.  Tyto VOP nabývají platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího.

 

Přidáno na seznam přání
Můj seznam
Přidáno do Vašeho košíku:
Jít do košíku